COSMA FEST – 2017

கடந்த 19ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2017 அன்று கோவை  PSG Tech கல்லூரி அரங்கில் ICMAI கோவை மண்டலம் சார்பாக நடைபெற்ற COSMA FEST-2017 விழாவில் நமது கல்லூரி மாணாக்கர்களின் கடந்த 19ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2017 அன்று கோவை  PSG Tech கல்லூரி அரங்கில் ICMAI கோவை மண்டலம் சார்பாக நடைபெற்ற COSMA FEST-2017விழாவில் நமது கல்லூரி மாணாக்கர்களின் சாதனை பட்டியல்.

Enquire Now