சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் -2019

பெருந்துறை வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுவின் சார்பில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் NMC கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

Enquire Now