சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் -2019

பெருந்துறை வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுவின் சார்பில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் NMC கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

Make an Enquiry

ADMISSIONS OPEN FOR 2020-21

REQUIREMENTS

Working Time : 09.00 am – 05.00 pm (MONDAY – SATURDAY, SUNDAY also working )
Note: Bring Original Certificates along with 3 Sets of Xerox Copies